Đăng nhập  |   Liên hệ  |   English

Nhập tài liệu hiện vật cho trang chủ
KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC BẢO VỆ, QUẢNG BÁ CÁC BẢO TÀNG VÀ BỘ SƯU TẬP, SỰ ĐA DẠNG, VAI TRÒ CỦA CÁC BẢO TÀNG VÀ SƯU TẬP TRONG XÃ HỘI
Ngày 17 tháng 9 năm 2016, Hội nghị của Hiệp hội các Bảo tàng ICOM được tổ chức tại Thành Đô-Tứ Xuyên-Trung Quốc đã thông qua bản “Khuyến nghị về việc Bảo vệ và quảng bá các Bảo tàng và Bộ sưu tập, sự đa dạng và các vai trò của Bảo tàng và sưu tập trong xã hội” được đưa ra tại Phiên họp lần thứ 38 của Đại hội đồng UNESCO tổ chức tại Paris ngày 17 tháng 11 năm 2015. Đoàn đại biểu Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thay mặt ICOM Việt Nam tham dự Hội nghị. Bảo tàng Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn Khuyến nghị này.

 KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC BẢO VỆ, QUẢNG BÁ CÁC BẢO TÀNG VÀ BỘ SƯU TẬP, SỰ ĐA DẠNG, VAI TRÒ CỦA CÁC BẢO TÀNG VÀ SƯU TẬP TRONG XÃ HỘI

Paris, ngày 17 tháng 11 năm 2015
Phiên họp lần thứ 38 của Đại hội đồng UNESCO tổ chức tại Pari
 
 
Xét thấy bảo tàng cũng có sứ mệnh cơ bản như của Tổ chức UNESCO, quy định trong Hiến pháp của tổ chức, trong đó có sự đóng góp vào việc quảng bá văn hoá và giáo dục lòng nhân đạo, tự do và hoà bình cho nhân loại, nền tảng của sự đoàn kết trí tuệ và đạo đức của con người, cơ hội về giáo dục một cách đầy đủ và công bằng, trong quá trình không ngừng theo đuổi chân lý khách quan, và tự do trao đổi ý tưởng và kiến thức,
 
Đồng thời cũng thấy rằng một trong những chức năng của Tổ chức UNESCO, như đã được quy định trong Hiến pháp, là nhằm thúc đẩy phổ cập giáo dục và phổ biến văn hoá mới: bằng việc phối hợp với các thành viên khi có yêu cầu, trong việc phát triển các hoạt động giáo dục; bằng việc xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia nhằm nâng cao sự bình đẳng về cơ hội giáo dục, loại bỏ đi những suy nghĩ về sắc tộc, giới tính hay bất kỳ sự phân biệt nào khác về kinh tế hay xã hội; đồng thời nhằm duy trì, nâng cao và thúc đẩy tri thức,
 
Nhận thức được tầm quan trọng của các hình thức văn hoá đa dạng trong  khoảng không gian và thời gian khác nhau, những lợi ích mà con người và xã hội nhận thấy từ sự đa dạng đó, vì vậy cần thiết phải có chiến lược hợp tác văn hoá vào chính sách phát triển của quốc gia và quốc tế, xuất phát vì lợi ích của cộng đồng, dân tộc và quốc gia,
 
Khẳng định rằng việc bảo tồn, nghiên cứu và truyền bá di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa di động, di sản văn hóa bất động và di sản thiên nhiên, có tầm quan trọng rất lớn đối với mọi xã hội, mọi cuộc đối thoại liên văn hóa giữa các dân tộc, với sự hài hòa và sự phát triển bền vững của xã hội, 
 
Khẳng định lại vai trò thúc đẩy hiệu quả của các bảo tàng trong việc góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, như đã đề cập đến trong bản Khuyến nghị về các biện pháp trưng bày hữu hiệu trong bảo tàng vì sự tiếp cận của mọi người năm 1960, đã được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại kỳ họp thứ 11 (Paris, ngày 14 tháng 12 năm 1960), 
 
Khẳng định thêm rằng các bảo tàng và các bộ sưu tập đã góp phần thúc đẩy việc nâng cao quyền con người, như đã được đề cập đến trong các quy định trong bản “Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới” (đặc biệt là Điều 27), và trong “Công ước Quốc tế về các quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa” (đặc biệt Điều 13 và 15), 
 
Xét thấy giá trị bên trong của bảo tàng như việc gìn giữ các di sản, đồng thời phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong các phương diện như khuyến khích sự sáng tạo, tạo ra những cơ hội cho các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa, ngành nghề giải trí, từ đó góp phần thúc đẩyvào đời sống vật chất và tinh thần của công dân các nước trên thế giới, 
 
Xét thấy đây là trách nhiệm của tất cả các Quốc gia thành viên trong việc bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tài sản văn hóa di động và bất động, tại vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của mình trong mọi trường hợp và hỗ trợ bảo tàng, các bộ sưu tập phát huy được vai trò nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, 
 
Lưu ý rằng, tổ chức UNESCO và các tổ chức khác đã thông qua một loạt các văn bản có tính chất tiêu chuẩn quốc tế về vai trò của bảo tàng và các bộ sưu tập bao gồm các công ước, khuyến nghị và tuyên truyền…, vẫn còn hiệu lực (1), 
 
Xét thấy, từ khi bản “Khuyến nghị về các biện pháp trưng bày hữu hiệu trong bảo tàng vì sự tiếp cận của mọi người” năm 1960 được thông qua, những biến động lớn về kinh tế-xã hội và chính trị có ảnh hưởng đến vai trò và sự đa dạng của các bảo tàng,
 
Hy vọng sẽ tăng cường công tác bảo vệ theo những tiêu chuẩn và nguyên tắc hiện có về vai trò của các bảo tàng, các bộ sưu tập trong việc đem lại lợi ích cho di sản văn hóa và thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan,
 
Xem xét các đề xuất trong bản “Khuyến nghị về việc bảo vệ và tăng cường các bảo tàng và bộ sưu tập, sự đa dạng và vai trò của các bảo tàng, bộ sưu tập trong xã hội”, 
 
Nhắc lại rằng khuyến nghị của UNESCO là văn bản không ràng buộc. Khuyến nghị đưa ra các nguyên tắc và hướng dẫn chính sách thích hợp cho các bên liên quan không cùng lợi ích, 
 
Bản Khuyến nghị này được thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2015. 
 
Đại hội đồng yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện các điều khoản sau, tiến hành bằng bất cứ biện pháp pháp lý hay những biện pháp khác nếu cần, nhằm thực hiện các nguyên tắc và tiêu chuẩn được quy định trong khuyến nghị này trên lãnh thổ phạm vi tự quản lý của họ.
 
GIỚI THIỆU (LỜI TỰA)
 
1. Việc bảo vệ và tuyên truyền tính đa dạng của văn hóa và thiên nhiên là những thách thức lớn của thế kỷ XXI. Ở khía cạnh này, bảo tàng và các bộ sưu tập trở thành phương tiện chủ yếu bảo vệ những bằng chứng vật thể và phi vật thể của văn hóa nhân loại và thiên nhiên.
 
2. Bảo tàng như một nơi để truyền bá văn hóa, các cuộc giao lưu liên văn hoá, học tập, thảo luận và đào tạo, cũng đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục (học tập chính quy, không chính quy, và lâu dài), xã hội hài hòa và phát triển bền vững. Bảo tàng có tiềm năng lớn trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên và nâng cao trách nhiệm của mọi người dân trong việc gìn giữ và tuyên truyền di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. Bảo tàng cũng thúc đẩycho công cuộc phát triển kinh tế, thông qua các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo và du lịch....
 
3. Khuyến nghị này thu hút sự chú ý của các nước thành viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tăng cường bảo tàng và các bộ sưu tập, từ đó Bảo tàng và các bộ sưu tập trở thành đối tác trong công cuộc phát triển bền vững thông qua việc bảo tồn và bảo vệ di sản, bảo vệ và tuyên truyền sự đa dạng của văn hóa, việc truyền tải kiến thức khoa học, sự phát triển của chính sách giáo dục, sự thúc đẩy học tập lâu dài và hài hòa xã hội, cùng sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo và nền kinh tế du lịch…
 
I. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA CÁC BẢO TÀNG 
 
4. Trong bản khuyến nghị này, thuật ngữ “bảo tàng” được định nghĩa như là một "tổ chức có tính lâu dài, phi lợi nhuận trong việc phục vụ xã hội và vì sự phát triển của nó, mở cửa cho công chúng. Bảo tàng là nơi sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu, tuyên truyền và trưng bày các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại và môi trường của con người cho các mục đích giáo dục, nghiên cứu và hưởng thụ" (2). Như vậy, bảo tàng là tổ chức trưng bày sự đa dạng tự nhiên và văn hóa của nhân loại, phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, bảo quản và truyền tải các giá trị di sản. 
 
5. Trong bản khuyến nghị này, thuật ngữ “bộ sưu tập” được định nghĩa là "một tập hợp tài sản thiên nhiên và văn hóa, vật thể và phi vật thể, của quá khứ và hiện tại". Mỗi nước thành viên đều cần xác định phạm trù bao hàm của “bộ sưu tập” theo khung pháp lý của nó, lấy việc thực hiện Khuyến nghị này làm mục đích (3).
 
6. Trong bản khuyến nghị này, thuật ngữ “di sản” được định nghĩa là một tập hợp các giá trị vật thể và phi vật thể, các giá trị biểu hiện mà mọi người lựa chọn và xác định, dưới sự sở hữu độc lập, là một sự phản ánh và biểu hiện của bản sắc, niềm tin, kiến thức và truyền thống, cùng với môi trường sống, xứng đáng được các thế hệ đương đại bảo vệ và hoàn thiện và truyền lại cho các thế hệ tương lai (4). Thuật ngữ “di sản” cũng là định nghĩa chỉ các đối tượng di sản tự nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tài sản văn hóa và vật phẩm văn hóa trong các công ước văn hóa của UNESCO. 
 
II. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CÁC BẢO TÀNG 
 
Bảo tồn 
 
7. Việc bảo tồn các di sản bao gồm các hoạt động liên quan đến việc sưu tầm, quản lý bộ sưu tập, bao gồm phân tích rủi ro, bồi dưỡng năng lực sẵn sàng chống hỏa hoạn và kế hoạch khẩn cấp, ngoài ra còn bao gồm yếu tố an ninh, phòng chống và khắc phục hậu quả bảo tồn và phục hồi các bộ sưu tập bảo tàng, đảm bảo tính toàn vẹn không thiếu sót của bộ sưu tập trong quá trình sử dụng và lưu trữ. 
 
8. Yếu tố quan trọng của việc quản lý bộ sưu tập trong bảo tàng là lập ra và duy trì phiếu kiểm kê chuyên nghiệp và kiểm tra thường xuyên các bộ sưu tập. Phiếu kiểm kê bộ sưu tập là một công cụ cần thiết cho việc bảo vệ bảo tàng, phòng, chống buôn lậu phi pháp, và giúp bảo tàng thực hiện vai trò của mình trong xã hội. Đồng thời cũng hoàn thiện việc quản lý các bộ sưu tập lưu động. 
 
Nghiên cứu 
 
9. Nghiên cứu, bao gồm cả việc nghiên cứu các bộ sưu tập, là một chức năng chính khác của bảo tàng. Nghiên cứu có thể được thực hiện do bảo tàng liên kết với những tổ chức khác. Chỉ có thông qua việc nghiên cứu này mới thu được những tri thức, tiềm lực của bảo tàng mới phát huy đầy đủ và có tác dụng hướng tới công chúng. Nghiên cứu là việc vô cùng quan trọng, nó cung cấp cơ hội phản ánh tư tưởng lịch sử đối với bảo tàng trong hoàn cảnh đương đại, cũng như  đối với việc thuyết minh, giới thiệu và trình bày các bộ sưu tập. 
 
Tuyên truyền
 
10. Tuyên truyền là một chức năng chính khác của bảo tàng. Các nước thành viên nên khuyến khích các bảo tàng tích cực thuyết minh và phổ biến kiến thức về bộ sưu tập, các điểm di tích và di chỉ trong khu vực cụ thể về chuyên môn và tổ chức triển lãm khi thích hợp. Hơn nữa, bảo tàng cần được khuyến khích sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông, nó đóng một vai trò tích cực trong xã hội, ví dụ, tổ chức các sự kiện công cộng, tham gia vào các hoạt động văn hóa có liên quan và tương tác khác với công chúng trong nhiều hình thức như thực tiễn và kỹ thuật số hóa. 
 
11. Chính sách tuyên truyền nên chú ý đến các yếu tố bên trong, cần đưa vào hội nhập, để hòa nhập với xã hội, nên được thực hiện dưới sự hợp tác với công chúng, bao gồm các tổ chức không thường xuyên đến thăm bảo tàng. Hành động của Bảo tàng cũng nên mở rộng đến với công chúng và cộng đồng sẽ có lợi cho bảo tàng và vì thế các hoạt động sẽ được tăng cường. 
 
 
Giáo dục 
 
12. Giáo dục cũng là một chức năng chính khác của bảo tàng. Bảo tàng sáng tạo và truyền tải các kiến thức, chương trình giáo dục và sư phạm, tham gia giáo dục chính quy, không chính quy và học tập lâu dài, thông qua hợp tác với các tổ chức giáo dục khác, đặc biệt là các trường học. Chương trình giáo dục trong các bảo tàng chủ yếu có lợi cho các chủ đề về bộ sưu tập và về đời sống dân cư, tri thức giáo dục hướng tới các đối tượng khác nhau, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản, và nuôi dưỡng sự sáng tạo. Bảo tàng cũng có thể cung cấp kiến thức và kinh nghiệm, đóng góp sự hiểu biết của mọi người về chủ đề xã hội liên quan.
 
III. NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI BẢO TÀNG PHẢI ĐỐI MẶT
 
Toàn cầu hóa 
 
13. Toàn cầu hóa cho phép sự lưu động lớn hơn đối với các bộ sưu tập, các chuyên gia, du khách và những ý tưởng. Điều này ảnh hưởng hai mặt tích cực và tiêu cực tới bảo tàng: bảo tàng càng ngày càng tiện cho việc phỏng vấn, đồng thời lại càng có xu hướng thống nhất. Các nước thành viên nên thúc đẩy công tác bảo vệ sự đa dạng và tính đặc trưng cho từng bảo tàng và các bộ sưu tập đồng thời không làm giảm bớt vai trò của bảo tàng trong xu thế toàn cầu hóa trên thế giới.
 
Mối quan hệ giữa Bảo tàng với các nền kinh tế và chất lượng cuộc sống 
 
14. Các nước thành viên nên nhận ra rằng bảo tàng có thể trở thành nguyên tố kinh tế trong xã hội và thúc đẩy các hoạt động tạo thu nhập. Hơn nữa, bảo tàng tham gia vào nền kinh tế du lịch, các dự án có lợi nguồn thu sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và trong khu vực nơi mà nó tồn tại. Tổng quát hơn, bảo tàng cũng có thể cải thiện sự hòa nhập xã hội của dân cư nghèo khó.
 
15. Để đa dạng hóa các nguồn lực về doanh thu và tăng sự tự phát triển bền vững, nhiều bảo tàng đã lựa chọn tự nguyện hoặc cảm thấy cần thiết tăng các hoạt động tạo thu nhập của họ. Các nước thành viên không nên ưu tiên đặc biệt cho các hoạt động doanh thu làm suy yếu các chức năng chính của bảo tàng. Các nước thành viên nên nhận thức rằng mặc dù các chức năng cơ bản vô cùng quan trọng đối với xã hội, lại không được thể hiện đơn thuần về con số tài chính.
 
 
Vai trò xã hội 
 
16. Các nước thành viên được khuyến khích để hỗ trợ các vai trò xã hội của bảo tàng đã được nhấn mạnh trong Tuyên bố của Santiago ở Chile năm 1972. Bảo tàng đang ngày càng được coi trọng ở tất cả các nước, đóng một vai trò quan trọng trong xã hội và là một yếu tố trong hội nhập xã hội và sự hài hòa trong xã hội. Trong ý nghĩa này, bảo tàng có thể giúp cộng đồng đối mặt với những thay đổi sâu sắc xuất hiện trong xã hội, bao gồm cả việc dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng và sự tan vỡ của mối quan hệ gắn bó trong xã hội. 
 
17. Bảo tàng là không gian công cộng quan trọng, nơi giải quyết tất cả các vấn đề xã hội và do đó nó phát huy vai trò quan trọng trong sự hình thành các mối quan hệ xã hội và sự hài hòa của xã hội, xây dựng ý thức cộng đồng, và nhận thức về bản sắc dân tộc. Viện Bảo tàng nên là nơi mở cho tất cả mọi người và làm cho họ tham gia vào thực tiễn và tham dự văn hóa, bao gồm cả các nhóm nhỏ lẻ. Bảo tàng có thể là nơi để họ đến suy ngẫm và thảo luận về các vấn đề lịch sử, xã hội, văn hóa và khoa học. Viện Bảo tàng cũng nên tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và bình đẳng giới. Các nước thành viên nên khuyến khích các viện bảo tàng thực hiện tất cả các chức năng này.
 
18. Nếu trong các bộ sưu tập bảo tàng bao hàm di sản văn hóa của các dân tộc bản địa, các nước thành viên cần có biện pháp thích hợp để khuyến khích và thúc đẩy quan hệ giữa bảo tàng và các dân tộc bản địa liên quan để quản lý các bộ sưu tập đó,  đồng thời dưới tình hình thích hợp, sẽ đối thoại và xây dựng mối quan hệ mang tính liên kết để trả lại hoặc bồi thường các bộ sưu tập theo quy định của pháp luật và chính sách hiện hành. 
 
Bảo tàng và công nghệ thông tin truyền thông (ICT) 
 
19. Những thay đổi mang lại do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã tạo cơ hội cho việc bảo tồn, nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá các di sản của bảo tàng và các tri thức liên quan. Các nước thành viên cần hỗ trợ các bảo tàng để chia sẻ và phổ biến kiến thức đồng thời đảm bảo rằng các bảo tàng có đủ phương tiện để tiếp cận với các công nghệ này khi bảo tàng cần cải thiện các chức năng chính của bảo tàng.
 
 
IV. CHÍNH SÁCH 
 
Chính sách chung
 
20. Các văn kiện quốc tế hiện hành liên quan đến di sản văn hóa và tự nhiên nhận ra tầm quan trọng và vai trò xã hội của bảo tàng trong việc bảo vệ và tuyên truyền cũng như tiếp cận tổng thể của di sản này cho công chúng. Về vấn đề này, các nước thành viên cần có các biện pháp thích hợp để bảo tàng và các bộ sưu tập trong các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền, từ văn bản này đưa ra lợi ích trong các biện pháp bảo vệ và tuyên truyền. Các nước thành viên cũng nên sử dụng các biện pháp thích hợp để tăng cường năng lực của bảo tàng để bảo vệ di sản trong mọi hoàn cảnh. 
 
21. Các nước thành viên phải đảm bảo rằng các bảo tàng thực hiện các nguyên tắc của văn kiện quốc tế đã được áp dụng. Bảo tàng có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc trong văn kiện quốc tế về bảo vệ và tuyên truyền di sản văn hóa và thiên nhiên, văn hóa vật thể và phi vật thể. Các nước thành viên cũng phải tuân thủ các nguyên tắc trong văn kiện quốc tế quy định về chống buôn bán bất hợp pháp các tài sản văn hóa, đồng thời cần phối hợp nỗ lực hết mình trong vấn đề này. Bảo tàng cũng cần phải đưa ra các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và tiêu chuẩn lý luận dogiới bảo tàng chuyên nghiệp đặt ra. Các nước thành viên phải đảm bảo rằng phát huy vai trò của bảo tàng trong xã hội dựa theo các tiêu chuẩn pháp lý và chuyên nghiệp trong các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền. 
 
22. Các nước thành viên cần đưa ra chính sách và sử dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo việc bảo vệ và thúc đẩy các viện bảo tàng nằm trong các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền hoặc kiểm soát của họ, bằng cách hỗ trợ và phát triển các tổ chức phù hợp với chức năng chính của bảo tàng, cung cấp nhân lực, nguồn lực vật chất và tài chính cần thiết để bảo tàng hoạt động bình thường. 
 
23. Sự đa dạng của di sản của các bảo tàng và nơi bảo quản khác là tất cả giá trị lớn nhất. Các nước thành viên nên bảo vệ và tăng cường sự đa dạng này, đồng thời khuyến khích các bảo tàng nâng cao các các tiêu chí chất lượng cao được xác định và mở rộng từ các cộng đồng bảo tàng quốc gia và quốc tế.
 
Chính sách chức năng 
 
24. Các nước thành viên được mời để hỗ trợ các chính sách bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và chính sách truyền thông, phù hợp với bối cảnh xã hội và văn hóa địa phương, để các bảo tàng bảo vệ di sản và truyền lại di sản cho các thế hệ tương lai. Từ góc độ này, những nỗ lực hợp tác và có sự tham gia giữa các bảo tàng, các cộng đồng, dân cư và công chúng cần được khuyến khích mạnh mẽ.
 
25. Các nước thành viên cần có biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng công tác làm phiếu kiểm kê dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế là một nhiệm vụ chính của bảo tàng được thành lập trên địa bàn quản lý. Việc số hóa các bộ sưu tập của bảo tàng là rất quan trọng trong vấn đề này, nhưng không nên được coi là một sự thay thế cho việc gìn giữ cho các bộ sưu tập.
 
26. Thực hành tốt các mặt như vận hành của Bảo tàng, bảo vệ và tuyên truyền cho bảo tàng cùng với sự đa dạng và vai trò của nó trong xã hội đã được mạng lưới bảo tàng quốc gia và quốc tế công nhận. Những thực hành tốt này được liên tục cập nhật để phản ánh công tác đổi mới trong lĩnh vực này. Ở khía cạnh này, “Quy tắc Đạo đức trong Bảo tàng” đã được thông qua bởi Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM) trở thành tài liệu tham khảo chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng tham khảo và đọc. Các nước thành viên được khuyến khích để sử dụng và truyền bá phổ biến các quy chuẩn đạo đức này và phương pháp thực hành tốt, từ đó giúp cho việc đưa ra các tiêu chuẩn, chính sách bảo tàng và luật pháp trong nước.
 
27. Các nước thành viên cần có biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy thủ lĩnh quản lý của bảo tàng nước mình tuyển dụng những nhân viên chuẩn có trình độ, kỹ năng cần có về bảo tàng. Đồng thời cần tạo đầy đủ cơ hội để cho tất cả các nhân viên bảo tàng được giáo dục thường xuyên và phát triển chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ.
 
28. Các hoạt động hiệu quả của bảo tàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn tài trợ công, tư nhân và của các đối tác thích hợp. Các nước thành viên nên cố gắng xác định đảm bảo một tầm nhìn rõ ràng, quy hoạch tốt và nguồn tài trợ đầy đủ cho các viện bảo tàng, cùng một sự cân bằng hài hòa giữa các cơ chế tài trợ khác nhau để bảo tàng có thể thực hiện được sứ mệnh và mang lại lợi ích cho xã hội thuộc trong chức năng chủ yếu của nó với đầy đủ sự tôn trọng. 
 
29. Các chức năng của bảo tàng còn bị ảnh hưởng bởi các công nghệ mới và vai trò ngày càng tăng của bảo tàng trong cuộc sống hàng ngày. Những công nghệ này có tiềm năng lớn cho việc thúc đẩy bảo tàng trên khắp thế giới, nhưng những kỹ thuật này cũng được coi là rào cản đối với người dân và bảo tàng không có quyền truy cập vào chúng hoặc các kiến thức và kỹ năng để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Các nước thành viên cần nỗ lực phấn đấu để cấp quản lý hoặc bảo tàng khống chế lãnh thổ cung cấp quyền truy cập vào các công nghệ này.
 
30. Vai trò xã hội của bảo tàng, cùng với việc bảo tồn di sản, tạo thành tôn chỉ căn bản của nó. Tinh thần của Khuyến nghị về các biện pháp trưng bày hữu hiệu trong các bảo tàng vì sự tiếp cận của mọi người năm 1960 vẫn xác lập một vị trí xã hội lâu dài và còn rất quan trọng cho các bảo tàng. Các nước thành viên nên cố gắng đưa những nguyên tắc này vào trong pháp luật của bảo tàng được thành lập trong vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền quản lý.
 
31. Hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng và các tổ chức chịu trách nhiệm về văn hóa, di sản và giáo dục là một trong những cách hiệu quả và bền vững nhất để bảo vệ và thúc đẩy các bảo tàng, sự đa dạng và vai trò của nó trong xã hội. Do đó các nước thành viên nên khuyến khích sự hợp tác và quan hệ đối tác giữa các bảo tàng và các tổ chức văn hóa và khoa học các cấp, trong đó có sự tham gia của các hiệp hội, các mạng lưới chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy sự hợp tác này, các triển lãm quốc tế, giao lưu quốc tế và sự di chuyển của các bộ sưu tập. 
 
32. Các bộ sưu tập được quy định tại khoản 5, như các sưu tập mà không phải là cơ cấu trong bảo tàng, cần được bảo vệ và tuyên truyền để duy trì bộ sưu tập trong tính thống nhất di sản của các nước đó, làm cho sự đa dạng của văn hóa đó được thể hiện rõ nét nhất. Các nước thành viên được mời hợp tác trong nhiều mặt như việc bảo vệ, nghiên cứu và tuyên truyền những bộ sưu tập, cũng như trong việc thúc đẩy tiếp cận với bộ sưu tập đó.
 
33. Các nước thành viên cần có biện pháp lập pháp, kỹ thuật và tài chính phù hợp, để thiết kế quy hoạch và chính sách công cộng tạo điều kiện cho việc củng cố và thực hiện các điều khoản khuyến nghị trong bản Khuyến nghị các bảo tàng nằm trong các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền. 
 
34. Để góp phần vào việc cải thiện hoạt động và dịch vụ bảo tàng, các nước thành viên được khuyến khích để hỗ trợ việc thành lập các chính sách toàn diện nhằm phục vụ một số lượng lớn đối tượng. 
 
35. Các nước thành viên cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc xây dựng năng lực và đào tạo chuyên nghiệp, thông qua các cơ chế song phương hoặc đa phương bao gồm cả thông qua UNESCO, để thực hiện tốt hơn các khuyến nghị này và đặc biệt là có lợi cho bảo tàng và các bộ sưu tập của các nước đang phát triển. 
 
---------------
(1) Danh sách các văn kiện quốc tế trực tiếp và gián tiếp liên quan đến bảo tàng và các bộ sưu tập: 
Công ước về Bảo vệ các tài sản văn hoá trong các sự kiện xung đột vũ trang (1954), và hai Nghị định thư (1954 và 1999) 
Công ước về các phương tiện cấm và ngăn ngừa bất hợp pháp nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển giao quyền sở hữu tài sản văn hoá (1970) 
Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972) 
Công ước về Đa dạng sinh học (1992); 
Công ước UNIDROIT về bị đánh cắp hay xuất khẩu trái phép các đối tượng văn hóa (1995) 
Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa dưới nước (2001) 
Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (2003) 
Công ước về Bảo vệ và Thúc đẩy sự đa dạng của các biểu thức văn hóa (2005) 
Công ước quốc tế về kinh tế, xã hội và văn hóa (1966) 
Khuyến nghị về các nguyên tắc quốc tế áp dụng cho khảo cổ khai quật (UNESCO, 1956) 
Khuyến nghị về các biện pháp trưng bày hữu hiệu trong các bảo tàng vì sự tiếp cận của mọi người (UNESCO, 1960) 
Khuyến nghị về các phương tiện cấm và ngăn ngừa bất hợp pháp xuất khẩu, nhập khẩu và chuyển giao quyền sở hữu tài sản văn hoá (UNESCO, 1964) 
Khuyến nghị liên quan đến việc bảo vệ, ở cấp quốc gia, di sản văn hóa và thiên nhiên (UNESCO, 1972) 
Khuyến nghị liên quan đến việc giao lưu quốc tế của tài sản văn hoá (UNESCO, 1976) 
Khuyến nghị về bảo hộ tài sản văn hoá (UNESCO, 1978) 
Khuyến nghị về Bảo vệ Văn hóa truyền thống và văn học dân gian (UNESCO, 1989) 
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948) 
Tuyên bố của UNESCO trong những nguyên tắc của hợp tác văn hoá quốc tế (1966) 
Tuyên ngôn UNESCO về đa dạng văn hóa (2001) 
Tuyên bố của UNESCO liên quan đến việc cố ý phá hủy các di sản văn hóa (2003) 
Liên hợp quốc tuyên bố về quyền của người dân tộc thiểu số (2007).
(2) Định nghĩa này là một trong những định nghĩa được đưa ra bởi Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM), trong đó tập hợp, ở cấp quốc tế, hiện tượng bảo tàng trong tất cả sự đa dạng và biến đổi qua thời gian và không gian. Định nghĩa này mô tả một bảo tàng như một cơ quan phi lợi nhuận công cộng hoặctổ chức tư nhân.
(3) Định nghĩa này phản ánh một phần được đưa ra bởi Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM).
(4) Định nghĩa này phần nào phản ánh một trong những công ước khung về giá trị của di sản văn hóa cho xã hội do Hội đồng châu Âu. 
 
 
 
Số lượt đọc:704  - Cập nhật lần cuối: 02/11/2016 02:18:35

Ý kiến của quý vị về bài viết


Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


TIN TỨCBIÊN NIÊN TIỂU SỬSưu tập ảnh
Bảo tàng Hồ Chí Minh mở cửa tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8h - 12h, chiều từ 14h - 16h30. Thứ 2 và thứ 6 từ 8h-12h

 

Số lượt truy cập:  
Thiết kế bởi: Active Group 
Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys