Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Bác Hồ với Đại hội III của Đảng
Ngày đăng: 08:09 24/01/2021
Lượt xem: 3.861

   Ngày 25.1.2021, Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ XIII tại Thủ đô Hà Nội. Đảng đã qua 12 kì đại hội. Là người sáng lập Đảng, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh có 2 lần tham gia dự Đại hội vào các năm 1951 và 1960. Nhân dịp Đại hội XIII, cùng nhớ lại Đại hội III, Đại hội duy nhất ở Thủ đô có Bác Hồ tham dự: Tháng 9 năm 1960. 

   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 05.9 đến ngày 10.9.1960. Có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

 

    Đọc lời khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng - Chủ tịch Nước Hồ Chí Minh nêu rõ “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”1. Người đã nhắc lại ý chí sắt đá giải phóng miền Nam của nhân dân cả nước: “Ngày nào mà chưa đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam nước ta, chưa giải phóng được miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ - Diệm, thì nhân dân ta vẫn chưa thể ăn ngon, ngủ yên”2. Người nhấn mạnh: “Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở vững chắc của cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà”3. Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn trình bày đã khẳng định nhiệm vụ cách mạng của cả nước là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và của từng miền là giải phóng miền Nam, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
    Báo cáo về xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng nêu rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng lúc này là phải giữ vững và không ngừng tăng cường tính chất giai cấp và tính chất tiên phong của Đảng, bảo đảm cho Đảng có đầy đủ khả năng quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và văn hóa, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.
   Báo cáo trình bày một số vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng: Nâng cao trình độ lý luận và tư tưởng trong Đảng; mở rộng dân chủ và tăng cường tập trung trong sinh hoạt Đảng; thấu suốt đường lối quần chúng của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở phê bình và tự phê bình; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng.
    Đại hội đã thảo luận và nhất trí với Báo cáo chính trị và các báo cáo khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội  đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội về đường lối và nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới, thông qua Điều lệ (sửa đổi) và Lời kêu gọi của Đại hội.
   Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã cử ra Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
   Ngày 10.9.1960, trong Diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đại hội lần thứ II đã đưa kháng chiến đến thắng lợi. Chắc chắn rằng Đại hội lần thứ III này sẽ là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”4.
  Trong bối cảnh cả nước đang tạm thời bị chia làm 2 miền, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng lúc này là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Do vậy, không phải vô tình mà cả trong Diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều long trọng khẳng định hai nhiệm vụ cần tiến hành đồng thời ở hai miền là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong đó, việc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc có vai trò quyết định.
   Đại hội III được tổ chức tại Hội trường lớn của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ( nay là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Trong quá trình họp Đại hội trù bị và Đại hội chính thức, để kịp thời chỉ đạo Đại hội, có đêm Người ngủ lại trong nhà Văn phòng của Trường. Sự chỉ đạo sát sao của Người, nhất là việc Người cùng Đại hội chọn được Bộ Chính trị với người đứng đầu là Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn, đã đảm bảo cho việc thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược do Đại hội vạch ra: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, vào năm 1975. Đúng như lời tiên đoán của Người trong bản thảo Diễn văn kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 15, ngày 02.9.1960 trước khi Đại hội khai mạc 03 ngày, Người viết: “Toàn dân đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam sẽ sum họp một nhà”5
   52 năm sau ngày Bác đi xa, vững bước trên con đường Người đã chọn, Đại hội XIII của Đảng sẽ quyết định những vấn đề chiến lược trọng tâm, đột phá để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển, phấn đấu đến giữa thế kỉ XXI, nước ta trở thành  nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

TS. Chu Đức Tính

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

--------------
1,2,3,4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, H, 2011,  t.12, tr.673, 675, 674, 680.
5. Bản thảo bút tích lưu tại Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 

Các bài viết khác

Dân thụ hưởng và dân quyết
30/03/2022
315 lượt xem
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi