Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và Triển khai Nghị Quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 09:56 09/04/2021
Lượt xem: 1.846

Hội nghị nghiên cứu, học tập và Triển khai Nghị Quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời đưa ra những định hướng cụ thể của ngành và cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết vào thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập và Triển khai Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: BTHCM

 
Thiết thực thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03 ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai Kế hoạch số 17 của Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh, sáng ngày 8/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và Triển khai Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại 6 chi bộ thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh và cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
 

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang, Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo của Bảo tàng Hồ Chí Minh phổ biến những điểm nổi bật Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: BTHCM

 
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí TS. Nguyễn Thị Huyền Trang, Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo và TS. Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên vào các hoạt động công tác của Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 

Các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 6 chi bộ thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh và cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh học tập Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: BTHCM

 
Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị vào thực tiễn công việc, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đại hội XIII của Đảng có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đại hội lần này được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn trong các văn kiện, trong công tác nhân sự hướng tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới sáng tạo.
Những điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

1. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Bổ sung yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
Điểm mới là Kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn đảng. Xây dựng là chính, gắn liền giữa xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng Đảng. 

2. Về phát triển kinh tế: 

Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
Bổ sung, nhấn mạnh xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập.
Phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: 

Nhấn mạnh: giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh; tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra các "điểm nóng".

4. Về văn hóa, xã hội: 

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam. 
Định hướng phát triển con người và xây dựng nền văn hóa: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.
                                                   Báo cáo chính trị nêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

5. Về dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc: 

Bổ sung và nhấn mạnh: Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu: 

Nêu: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng tâm là đất, nước và khoáng sản. 
Điểm mới về các đột phá chiến lược
Việc xác định các đột phá chiến lược là đặc biệt quan trọng, bởi đây là những yếu tố nền tảng mang tính đột phá cho phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa bổ sung những vấn đề quan trọng nhất để đáp ứng yêu cầu tạo đột phá thúc đẩy phát triển KTXH trong bối cảnh mới.
Về thể chế: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; 
Về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài 
Về hệ thống kết cấu hạ tầng: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội. 
Sự cụ thể hóa 3 đột phá chiến lược của Đại hội XI, XII vào giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 là một điểm mới của Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, Đại hội bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu tập trung cao, đúng với phương hướng công tác nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 60% tái cử, 40% mới tham gia lần đầu; 19 đồng chí nữ, chiếm 9,5%; 100% có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị và 100% có trình độ từ đại học trở lên. Ban Chấp hành Trung ương có 03 đội tuổi, trong đó gần 30% từ 50 tuổi trở xuống; 63% từ 51 đến 60 tuổi và 8% trên 60 tuổi.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và đề ra những định hướng cụ thể trong việc triển khai đưa Nghị quyết vào thực tiễn công việc cho phù hợp với tình hình của đơn vị và có tính khả thi cao.
 

TS. Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên vào các hoạt động công tác của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: BTHCM

 
Những định hướng cụ thể đã được Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh xác định ngay trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với phương châm hành động “Đoàn kết, chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp”, Đảng bộ đã triển khai một số công việc quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của Bảo tàng trong năm 2021 và những năm tiếp theo với nội dung công việc cụ thể và có tính chiến lược dài hạn. Bảo tàng đã đề ra 5 mục tiêu lớn cần thực hiện trong thời gian tới:
Thứ nhất, phấn đấu đưa Bảo tàng Hồ Chí Minh đứng trong top 5 những bảo tàng tốt nhất Việt Nam. 
Thứ hai, phấn đấu mỗi năm thu hút từ 1,2 đến 1,5 triệu lượt khách tham quan.
Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý trình độ cao, chuyên nghiệp, năng động.
Thứ tư, có quan hệ hợp tác, đối ngoại rộng rãi với các bảo tàng trong khu vực và quốc tế.
Thứ năm, nâng cao vai trò hệ thống các bảo tàng, di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Ảnh: BTHCM

 
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đã được Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai một cách nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII mới chỉ là bước đầu và công việc này sẽ tiếp tục được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII.
 
“Thành công của Đại hội không phải là thông qua được Nghị quyết, bầu được Ban Chấp hành mới. Quan trọng hơn, sắp tới, phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến nó thành hiện thực”
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 

Phòng Truyền thông, Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

 

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi