Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng: 11:56 10/09/2018
Lượt xem: 16.095
Quyết định số 3231/QĐ- BVHTTVDL, ngày 27/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh, như sau:
* Vị trí và chức năng:
Bảo tàng Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hiện vật, di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bảo tàng) là Bảo tàng cấp quốc gia, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
* Bảo tàng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn:
 1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Bảo tàng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tài liệu, hiện vật liên quan đến Người.
3. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tài liệu, hiện vật của Bảo tàng.
5. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của bảo tàng.
6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, di tích lưu niệm và các phần trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc yêu cầu của địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
7. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tổ chức và cá nhân trao tặng theo quy định của pháp luật.
8. Biên soạn, xuất bản và tổ chức công bố tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của Đảng và Nhà nước.
9. Tổ chức các chương trình giáo dục, truyền thông phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng và theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
11. Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật.
12. Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
13. Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
14. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Bảo tàng quản lý. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan Khu di tích Lịch sử, văn hóa Ba Đình.
15. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức năng nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Bảo tàng.
16. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
 
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi