Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Phong trào Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL: Tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn
Ngày đăng: 08:36 11/11/2020
Lượt xem: 401

Chiều 10/11/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất - Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, và gần 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng được đổi mới, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua được phát động đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung và phù hợp với đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018);

Triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

"Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII"- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận định.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) cũng đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ trong giai đoạn 2016-2020. Công tác khen thưởng đã đạt được trong 5 năm qua gồm hàng chục Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ trao tặng cho các tập thể và cá nhân; Chủ tịch nước trao tặng 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật; 186 Nghệ sĩ Nhân dân; 687 Nghệ sĩ Ưu tú; 66 Nghệ nhân Nhân dân; 1187 Nghệ nhân Ưu tú; 11 Nhà giáo Nhân dân; 15 Nhà giáo Ưu tú.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc không chỉ là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự đúng đắn mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, những giá trị cao đẹp của con người và văn hóa Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò to lớn của văn hóa, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trên quan điểm: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xúc tiến, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao lên một tầm cao mới.

Toàn cảnh Đại hội

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển về kinh tế sẽ dẫn đến nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể thao và du lịch tăng lên. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt với sự phát triển và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đang đặt ra cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn, nhất là trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài.

Chia sẻ với những trăn trở về nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh và ứng xử văn hóa trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đề xuất, tham mưu Chính phủ đẩy mạnh phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở". Xây dựng văn hóa "Thượng tôn pháp luật" trong xã hội, trong hoạt động kinh tế. Tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, đẩy lùi cái xấu. Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, văn hóa rất đặc sắc, phong phú của các vùng miền và các dân tộc thiểu số. Cần đấu tranh, loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, định hướng xóa bỏ các tập tục văn hóa lạc hậu, tiêu cực trong đời sống xã hội. Quan tâm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, xuất bản, thời trang, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả văn, thể, mỹ. Tăng cường hơn nữa công tác gia đình. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới trong gia đình và xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong các cơ quan trong hệ thống chính trị và toàn xã hội để góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện con người Việt Nam. Tăng cường đầu tư và triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam tại khu vực và quốc tế; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao.

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác. Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa một cách chuyên nghiệp, văn minh; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam. Trước mắt, tiếp tục tập trung khắc phục các tác động tiêu cực của dịch COVID-19; xây dựng và triển khai kế hoạch đồng bộ các giải pháp để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng ngành Du lịch nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020.

Tại Đại hội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào giai đoạn 2016-2020./.

Theo BVHTTDL

 

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi