Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng: 08:13 26/08/2021
Lượt xem: 8.374

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 57 - KH/BTGTW về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trang thông tin điện tử Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: BTHCM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01) và ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 1568/CV-VPTW, ngày 18/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc ký ban hành văn bản, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kết luận số 01, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05); làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01 và Kế hoạch của Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Nội dung và phương thức thực hiện

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

1.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung của Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì xây dựng chuyên đề toàn khóa và ban hành hướng dẫn thực hiện chuyên đề toàn khóa, hoàn thành vào quý III năm 2021; ban hành hướng dẫn xây dựng chuyên đề hằng năm (hướng dẫn xây dựng chuyên đề của năm sau thực hiện vào quý III của năm trước đó).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành chuyên đề của năm sau vào quý IV của năm trước đó.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

2.2. Cơ quan phụ trách và thời gian thực hiện

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III năm 2021), báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III năm 2021), báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với cấp uỷ cấp trên khi tổng kết công tác đảng cuối năm.  

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

3.2. Cơ quan, cá nhân phụ trách và thời gian thực hiện

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

4.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

- Ban Tuyên giáo Trung ương:

+ Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng ở Trung ương và hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp chỉ đạo các cơ quan báo chí ngành và địa phương tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền vào quý III năm 2021.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hoàn thành xây dựng kế hoạch vào quý II năm 2022, tổ chức xét tặng, trao giải ở Trung ương được thực hiện 02 lần vào quý II năm 2023 và quý II năm 2025.

+ Chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển lãm thường niên “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch vào quý I, tổ chức triển lãm vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 hằng năm.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” và xây dựng, phát sóng các phim tài liệu, phim ngắn về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Hoàn thành xây dựng kế hoạch vào quý I, tổ chức chương trình Giao lưu vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm; năm 2021 hoàn thành xây dựng kế hoạch vào quý III.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nghiên cứu, tuyển chọn và biên dịch những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tiếng Việt sang một số tiếng nước ngoài để xuất bản, giới thiệu ra thế giới”. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến 2025.

- Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ:

+ Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan để bổ sung Hướng dẫn số 609-HD/BTĐKT, ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về “các hình thức biểu dương khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện hành. Hoàn thành vào quý IV năm 2021;

+ Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến văn hóa công vụ; tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của cơ quan, tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình vào quý IV năm 2021.

- Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025; hoàn thành xây dựng kế hoạch vào quý III năm 2021.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

5.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”; tiến hành sơ kết việc thực hiện bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” và chương trình, giáo trình Lý luận chính trị nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục vàhiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

5.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

- Hội đồng Lý luận Trung ương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tập trung làm rõ việc vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời gian thực hiện 5 năm, từ năm 2021 - 2025.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (KX.02/21-25) “Nghiên cứu vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới”. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 - 2025.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung các nội dung Kết luận số 01 vào giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Thời gian hoàn thành: quý IV năm 2021.

- Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng xây dựng tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với các cấp học, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong các chương trình giáo dục chính khóa và ngoại khóa của các cơ sở giáo dục.

+ Chỉ đạo sơ kết 5 năm sử dụng Bộ Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2021.

+ Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị cho khối ngành không chuyên về Lý luận chính trị và chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị cho khối ngành chuyên về Lý luận chính trị. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2025.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giới thiệu chuyên đề toàn khóa cho sinh viên khóa mới trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa. Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm, từ năm 2021-2025.

+ Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

+ Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2024.

+ Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy nghề tổ chức giới thiệu chuyên đề toàn khóa cho các sinh viên khóa mới trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa. Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm, từ năm 2021-2025.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Thời gian hoàn thành: quý IV năm 2021.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

6.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

6.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 và Kế hoạch của Ban Bí thư, bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ cùng cấp nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp; báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cùng cấp về kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp; báo cáo với Ban Bí thư kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, xây dựng kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp; báo cáo với Ban Bí thư kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thể chế hóa nội dung Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, nhất là các nội dung liên quan đến kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát.

- Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo đưa nội dung giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương, đạo đức công vụ vào kế hoạch, chương trình giám sát của hội đồng nhân dân các cấp.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01

7.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

7.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện vào quý III hằng năm (riêng năm 2021 báo cáo vào tháng 12/2021), tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 vào quý II năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01 vào quý IV năm 2025; kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

- Ban Bí thư chỉ đạo, chủ trì sơ kết thực hiện 3 năm thực hiện Kết luận số 01 vào quý III năm 2023, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01 vào quý II năm 2026, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; giao Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện báo cáo hằng năm và hướng dẫn thực hiện sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Bí thư; là cơ quan chủ trì tham mưu, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị do Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo trong toàn Đảng và toàn xã hội. Ở địa phương, cơ quan, đơn vị do ban thường vụ cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.

2. Căn cứ Kết luận số 01 và Kế hoạch này, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

3. Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương để phối hợp xử lý, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi