Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Hồ Chí Minh Toàn tập_Xuất bản lần 3_Tập 11
Ngày đăng: 11/02/2019
Lượt xem: 1.718
LỜI GIỚI THIỆU TẬP 11
 
 
Tập 11 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm các bài nói, bài viết, điện văn, thư từ,... (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 6-7-1957 đến ngày 31-12-1958. Những tác phẩm in trong tập này phản ánh những quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đối nội, đối ngoại của cách mạng nước ta, nhằm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Việt Nam của thời kỳ lịch sử mới: “Đấu tranh thống nhất Tổ quốc và từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (tr.63), để tiến tới: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (tr.117).
 
Đế quốc Mỹ và các thế lực tay sai không tôn trọng và không thực hiện Hiệp định Giơnevơ (7-1954), tìm mọi cách phá hoại, ngăn cản sự nghiệp độc lập, thống nhất của Việt Nam. Với tinh thần yêu chuộng hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, chúng ta phải kiên trì đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, thực hiện hiệp thương dân chủ nhưng phải luôn luôn cảnh giác, không được ảo tưởng hòa bình và chỉ rõ cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước là cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ.
 
Nhiều tác phẩm trong tập 11 đã phản ánh sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Người nói rõ: “Nước Việt Nam là một, từ Nam chí Bắc chung một tiếng nói, một lịch sử, một nền văn hóa và một nền kinh tế. Nhân dân Việt Nam đã hy sinh nhiều xương máu đấu tranh cho tự do độc lập, quyết không một lực lượng nào ngăn cản được sự nghiệp thống nhất Tổ quốc của mình” (tr.259).
 
Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một số bài báo giới thiệu những kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc để cán bộ, nhân dân nghiên cứu, học tập.
 
Trong tập 11 cũng phản ánh những hoạt động phong phú, tư tưởng đối ngoại nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với tất cả các nước trên thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì tình hữu nghị và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng hòa bình thế giới lâu dài” (tr.269).
 
Nội dung quan trọng, xuyên suốt tập 11 là những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong thời kỳ quá độ.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ khi hòa bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ta đã bước vào thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xã hội” (tr.91). Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đã đặt ra hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn được Người bước đầu giải quyết trong thời gian này.
 
Để hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới vấn đề “đoàn kết nhất trí”, “đoàn kết thật sự”. Người giải thích: “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân” (tr.362). Bởi vì, “Đoàn kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng lợi, kháng chiến nhờ đoàn kết mà thành công” (tr.367). Do vậy, “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết lâu dài, đoàn kết thực sự và cùng nhau tiến bộ” (tr.362).
 
Cùng với các quan điểm về xây dựng con người mới còn là những quan điểm về đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà” (tr.528).
 
Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu trong tập 11 còn phản ánh những tư tưởng của Người về xây dựng giai cấp công nhân lãnh đạo; giáo dục ý thức làm chủ, giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho trí thức, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên, học sinh; động viên tinh thần thi đua yêu nước; củng cố và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
 
*
*     *
 
Tập 11 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba có 170 bài, bao gồm 51 bài trong tập 8 và 89 bài trong tập 9 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ hai, bổ sung 30 tài liệu mới được lựa chọn, thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác.
 
Trong phần Phụ lục, ngoài Danh mục các Sắc lệnh và Quyết định do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, tương ứng với thời gian nêu trên, trong tập này có hai văn kiện Tuyên bố chung, Thông cáo chung của Người với nguyên thủ hai nước ấn Độ và Miến Điện để bạn đọc tiện tham khảo và tra cứu.
 
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song lần xuất bản này không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.
 
HỘI ĐỒNG XUẤT BẢN
HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP LẦN THỨ BA
Download (2705KB)
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi