Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Hội thảo khoa học “75 năm Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”
Ngày đăng: 03:12 01/09/2020
Lượt xem: 541

Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), sáng ngày 1/9/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “75 năm Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Người trực tiếp soạn thảo, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập có độ dài chỉ hơn 1.000 từ, nhưng chứa đựng nhiều nội dung có giá trị hết sức sâu sắc không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà cả với nhân loại tiến bộ. Vì vậy, Hội thảo là dịp để chúng tìm hiểu sâu sắc hơn nội dung, giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại và ý nghĩa trường tồn của văn kiện lịch sử này. Với tinh thần đó, PGS,TS Lê Văn Lợi đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung, phân tích, đánh giá làm sáng tỏ, sâu sắc những vấn đề cơ bản sau: i) Tuyên ngôn độc lập – văn kiện mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam; ii) Tuyên ngôn độc lập – sự kết tinh và phát triển những giá trị cao đẹp, tiến bộ của dân tộc và nhân loại; iii) Tuyên ngôn độc lập – giá trị to lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tuyên ngôn độc lập đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam

Tham luận tại Hội thảo, các ý kiến đều thống nhất Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo là sự khẳng định thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là trang sử chói lọi đánh dấu sự kết thúc của chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc.

Kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại, Tuyên ngôn độc lập đã tiếp cận quyền dân tộc từ quyền con người, thể hiện trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trên cơ sở khẳng định quyền tự nhiên, cơ bản của con người, Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định các dân tộc có quyền được hưởng độc lập, tự do và hạnh phúc, đây là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc. Dân tộc Việt Nam đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, đã gan góc cùng lực lượng đồng minh chống chủ nghĩa phát xít, do đó dân tộc Việt Nam phải được tự do, phải được độc lập. Đó là lẽ phải, là chân lý, là chính nghĩa không ai chối cãi được.

Những giá trị mang tầm vóc thời đại của Tuyên ngôn độc lập 

Trao đổi về những giá trị to lớn của bản Tuyên ngôn độc lập, các đại biểu dự Hội thảo khẳng định, Bản Tuyên ngôn độc lập là sự tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đúc kết và nâng sức mạnh truyền thống dân tộc lên một tầm cao mới, tạo sức mạnh, động lực cho dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành và giữ vững độc lập dân tộc, giữ vững thành quả cách mạng mà bao thế hệ đã từng hy sinh máu xương để giành được. Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 cũng là một bản tổng kết giá trị cao quý về quyền con người, quyền của các dân tộc trên thế giới; đồng thời là kết tinh và thể hiện tập trung sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, đạo đức và nhân cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

75 năm đã trôi qua, Bản Tuyên ngôn độc lập – văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng, kết tinh giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc và tinh hoa thời đại, vẫn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại, vẫn mang sức sống mãnh liệt và có giá trị trường tồn, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc – Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập – Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo

Kế thừa và phát huy những giá trị to lớn của Tuyên ngôn độc lập, trong bối cảnh mới của đất nước và thời đại, Đảng ta, nhân dân ta, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn “nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau”; tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Cổng thông tin điện tử Học viện CTQG Hồ Chí Minh

 

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi