Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo lời dạy của Bác
Ngày đăng: 02:45 10/06/2024
Lượt xem: 27

Đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động làm nên nguồn sức mạnh vô địch của Đảng, là động lực sự phát triển của Đảng. Vì vậy, trong 9 thập niên xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng thực hiện, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình” để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

1. Đoàn kết là nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng

 
Nhận thức được vị trí và vai trò của một Đảng tiền phong đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bằng hoạt động lý luận, thực tiễn của mình để chuẩn bị và thành lập một Đảng Mácxít - Lêninnít, mà còn cùng Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lùi lại lịch sử dân tộc đầu những năm 30 của thế kỷ XX, có thể thấy rằng, khi nguy cơ phân liệt về tư tưởng, tổ chức của những người cộng sản Việt Nam đang đe dọa sự phát triển của phong trào cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã không chỉ nắm bắt đúng yêu cầu của lịch sử dân tộc, đó là “phải hành động, hành động mau lẹ và kiên quyết, không được phép chậm trễ hơn nữa, thiếu một Đảng cách mạng thống nhất lãnh đạo phong trào công nhân, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta sẽ như con tàu không có người cầm lái”[1], mà còn kịp thời và kiên quyết tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở “bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”.
 
Nhất quán yêu cầu phải luôn đoàn kết thống nhất và giữ vững sự đoàn kết thống nhất, củng cố, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, vì đó là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ nhận thức sâu sắc chỉ dẫn của Ph.Ăngghen: “Ở đâu không có lợi ích chung thì ở đó không thể có sự thống nhất về mục đích và càng không thể có sự thống nhất về hành động được”[2], mà còn luôn coi sự đoàn kết thống nhất là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của sự nghiệp cách mạng để cùng kiên định lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; cùng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cùng chung mục đích phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, trên tinh thần tuyệt đối không thỏa hiệp với những xu hướng bè phái, cánh hẩu, địa phương chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong Đảng; trên tinh thần coi sự chia rẽ, phân liệt là tội ác lớn nhất đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định đoàn kết là một truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh để những người cộng sản Việt Nam “khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”, mà còn chỉ rõ Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo, là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân, nên càng phải coi “sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”[3] để ngăn ngừa chủ nghĩa cá nhân, sự chủ quan, tự mãn, bệnh “kiêu ngạo cộng sản” và nhất là căn bệnh “bằng mặt mà không bằng lòng”, “trước mặt im lặng, sau lưng thì thầm” trong nội bộ…
 
Quán triệt những chỉ dẫn của Người, trong suốt tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, dù phải trải qua nhiều cam go, thử thách, song Đảng Cộng sản Việt Nam không khi nào sao nhãng việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc về xây dựng Đảng cách mạng kiểu mới và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ được thể hiện trong việc kiên định đường lối, quan điểm, Điều lệ và nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng… Đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ gắn liền với việc tuân thủ các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với Nhân dân, chú trọng công tác kiểm tra và giám sát, mà còn là mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nâng cao bản lĩnh chính trị và trau dồi tri thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý… để từng tổ chức Đảng cũng như toàn Đảng là một khối vững chắc, trong sạch, phát triển và xứng đáng với vai trò tiền phong.
 
Thực tế là, nhờ nắm vững lý luận, phương pháp cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nhờ nghiêm túc thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong đó mỗi cấp uỷ luôn tiêu biểu cho ý chí thống nhất của Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ chức, Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, nên “Đảng ta không những đã giành được quyền lãnh đạo cách mạng trong cả nước, mà còn giữ vững được quyền lãnh đạo đó trên mọi lĩnh vực và đập tan được mọi âm mưu của giai cấp tư sản hòng tranh quyền lãnh đạo cách mạng với Đảng ta”[4] như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Tiếp đó, trên hành trình vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam, kiên định một Tổ quốc Việt Nam thống nhất, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”[5] đã không chỉ được thấm nhuẩn, mà bài học về sự giữ gìn, củng cố khối đoàn kết thống nhất của Đảng thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cũng được phát huy để nhân nguồn sức mạnh của Đảng, để Đảng ngày càng phát triển.
 
Có một sự thật không thể phủ nhận là, “đoàn kết là một lực lượng vô địch. Lực lượng đoàn kết đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công. Lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi. Lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ Bắc đến Nam đấu tranh để thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước”[6] đã được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, phát huy trong những năm lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975) để giành được thắng lợi cuối cùng; để hoàn thành trọng trách thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
 

2. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài

 
Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trung thành với lý luận Mác - Lênin về xây dựng một Đảng Mácxít - Lêninnít kiểu mới, mà còn kế thừa những giá trị truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc vào tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Thực tế cho thấy là, đặc biệt coi trọng xây dựng, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, càng ở vào những thời khắc gay go nhất của lịch sử cũng như trong mỗi bước chuyển của sự nghiệp cách mạng cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng yêu cầu và chỉ rõ Đảng Cộng sản Việt Nam phải bản lĩnh, kiên định và đoàn kết thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, hành động. Điều đó có nghĩa là, Đảng không chỉ phải độc lập, sáng tạo đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn phù hợp điều kiện cụ thể của tình hình trong nước và quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tất yếu của lịch sử, mà còn phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng từ Trung ương xuống địa phương; phải tăng cường, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư) và trong toàn Đảng để làm hạt nhân vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm nhân nguồn sức mạnh nội lực, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Từ những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong hơn 38 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, có thể thấy “đoàn kết làm ra sức mạnh”; “đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”; “đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết là thắng lợi của chúng ta” và sự đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn gắn liền với sự gương mẫu về đạo đức của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh có những thay đổi về mặt nhân sự ở cơ quan lãnh đạo cấp cao gần đây và việc kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, càng thấy thấm thía những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về đoàn kết thống nhất trong Đảng; về việc toàn Đảng phải củng cố, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất để Đảng phát triển vững mạnh. Điều đó cũng có nghĩa là, càng nhiều khó khăn, thách thức thì từng cấp ủy, tổ chức Đảng; từng cán bộ, đảng viên càng phải chú trọng việc phòng và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch tư tưởng cá nhân chủ nghĩa gắn với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng để làm trong sạch đội ngũ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh phòng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, với việc đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nhân sự của Đảng nói riêng những nhiệm kỳ gần đây, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng càng cho thấy tầm quan trọng của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng! Càng cho thấy là, để hoàn thành trọng trách mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu càng phải nghiêm khắc với chính mình trong rèn luyện đạo đức cách mạng, trong sự nêu gương phòng và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ sớm, từ xa để “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”[7] như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo.
 
Đồng thời, việc tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện dân chủ, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng sẽ vừa góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người về đoàn kết thống nhất, vừa sớm phát hiện và giải quyết dứt điểm mọi mầm mống mất đoàn kết trong nội bộ từ khi chớm xuất hiện, củng cố sự quyết tâm, tin tưởng vào Đảng, vào chế độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, việc tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng làm trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; với Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm… cũng sẽ thiết thực tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, hành động của từng tổ chức cơ sở Đảng cũng như của từng cán bộ, đảng viên. Đó chính là góp phần để Đảng trong sạch, vững mạnh về phẩm chất đạo đức; vững vàng về trí tuệ và bản lĩnh chính trị; nghiêm ngặt về Điều lệ Đảng và kỷ luật Đảng; đoàn kết thống nhất trong cả tư tưởng và hành động. Đó cũng chính là thấm nhuần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ta thành công chính vì ta đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng”[8] để vừa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, vừa chuẩn bị thật tốt các Văn kiện cũng như công tác cán bộ, công tác nhân sự trình Đại hội XIV của Đảng./. 
 
 [1]Épghênhi Cabêlép: Đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội, 1998, tr.244
 
[2] C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1981, t.2, tr.250
 
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.368
 
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.416
 
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.145
 
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.10, tr.104
 
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.50
 
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.14, tr.575
 

TS. Văn Thị Thanh Mai - Ths. Nguyễn Tuấn Dũng

Theo http://hochiminh.vn

 

Các bài viết khác

Đức là gốc!
29/05/2024
26 lượt xem
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi