Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Hội nghị 64 đảng cộng sản và công nhân trên thế giới
Thời gian: 10-1957
Nội dung
Tháng 11, từ ngày 16 đến ngày 19
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Hội nghị 64 đảng cộng sản và công nhân trên thế giới tổ chức tại Mátxcơva. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1355, ngày 24-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự, Hội nghị 64 đảng cộng sản và công nhân trên thế giới
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của đồng chí Látlơ E.L., phóng viên báo Chiakhialáp của Hunggari về những sự kiện quốc tế xảy ra từ ngày 7-11-1956 đến ngày 7-11-1957
Thời gian: 17-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 17
Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của đồng chí Látlơ E.L., phóng viên báo Chiakhialáp của Hunggari về những sự kiện quốc tế xảy ra từ ngày 7-11-1956 đến ngày 7-11-1957. 
Người cho rằng những việc xảy ra trong một năm qua chứng tỏ rằng: Những âm mưu đen tối của đế quốc đã bị đập tan bởi lực lượng hòa bình của nhân dân thế giới và ý chí bảo vệ độc lập của các dân tộc; việc Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo có một ý nghĩa to lớn trong việc chinh phục vũ trụ và tăng khả năng bảo vệ hòa bình thế giới; sự đoàn kết nhất trí và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa là một lực lượng hùng mạnh không gì lay chuyển được.
Trả lời câu hỏi: Giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có thái độ như thế nào đối với tất cả những việc đang diễn ra ở Hunggari sau khi đã thủ tiêu được lực lượng phản động đen tối?
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm đến những cố gắng và những thành tích của nhân dân Hunggari trong việc hàn gắn những vết thương do bọn phản cách mạng và bọn đế quốc gây ra và tin chắc rằng nhân dân Hunggari sẽ thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chia buồn đến Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc về việc đồng chí Dapôtốtxki, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc và Chủ tịch nước Cộng hòa Tiệp Khắc, đã từ trần.
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1348, ngày 17-11-1957.
- Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr.180-181.
- Bản đánh máy lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.192-193, 194.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, trả lời câu hỏi, đồng chí Látlơ E.L., phóng viên, báo Chiakhialáp, Hunggari
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày quan điểm của Đảng Lao động Việt Nam tại Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa
Thời gian: 16-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 16
Tại Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa1), Người trình bày quan điểm của Đảng Lao động Việt Nam. 
Người khẳng định rõ: “Đoàn đại biểu chúng tôi hoàn toàn tán thành bản Tuyên bố. Nó sẽ là đường lối chỉ đạo chung đối với hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân”. Theo tinh thần bản Tuyên bố của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa, Người nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đoàn kết, thống nhất các đảng mácxít lêninnít về mặt tư tưởng nhằm củng cố, phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Đối với Việt Nam, Người nêu rõ: “Giờ đây nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là đảm bảo sự thống nhất vững chắc của Đảng chúng tôi, của toàn thể nhân dân chúng tôi, tăng cường giáo dục Đảng và toàn thể nhân dân theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản và tình yêu đất nước, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và trước hết là chủ nghĩa đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện hòa bình thống nhất đất 
nước chúng tôi. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ hòa bình ở châu Á và trên toàn thế giới”.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đại sứ quán Tiệp Khắc tại Mátxcơva, chia buồn về việc Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Chủ tịch nước Cộng hòa Tiệp Khắc A. Dapôtốtxki từ trần (13-11).
--------------------------------
1) Hội nghị họp từ ngày 14 đến ngày 16-11-1957, tại Mátxcơva (B.T).
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1349, ngày 18-11-1957; số 1353, ngày 22-11-1957.
- Dịch theo bản tiếng Nga, lưu tại Văn phòng Trung ương Đảng.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.189-191.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày, quan điểm, Đảng Lao động Việt Nam, tại, Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của Vương quốc Khơ-me
Thời gian: 12-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 12
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của Vương quốc Khơ-me.
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1343, ngày 12-11-1957.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.188.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi điện, chúc mừng, kỷ niệm, ngày độc lập, Vương quốc Khơ-me
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô K.E. Vôrôsilốp
Thời gian: 11-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 11
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô K.E. Vôrôsilốp đến thăm Người.
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1344, ngày 13-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp, Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao, Liên Xô, K.E. Vôrôsilốp
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi