Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hội nghị phổ biến “Một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng: 04:55 29/11/2021
Lượt xem: 1.131

Sáng ngày 29/11/2021, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị phổ biến “Một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng” tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: BTHCM

 
Tham dự với tư cách là báo cáo viên tại Hội nghị có TS. Đoàn Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Về phía Bảo tàng Hồ Chí Minh, có TS. Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Bảo tàng.
 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu Khai mạc Hội nghị. Ảnh: BTHCM

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, cần được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt nhiệm kỳ; Việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ toàn Đảng nói chung và của Bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn. 
 

TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến về một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: BTHCM

 
Hội nghị đã được nghe TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến về một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng. Cụ thể là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khái quát một số vấn đề nổi bật, những thành công, những điểm mới trong việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội; về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đặc biệt là việc triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị văn hóa toàn quốc tổ chức mới đây. 

“Hội nghị văn hóa toàn quốc là một dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của cả nước, quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

                                                                                  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
Hội nghị cũng được nghe về tình hình kinh tế, chính trị các nước trong khu vực và quốc tế; vấn đề chủ quyền và bảo vệ biển đảo Việt Nam; vấn đề Phòng chống Đại dịch Covid-19; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác… 
 

Đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: BTHCM

 
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để các cấp ủy, đảng viên, viên chức và người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh nắm vững và hiểu rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết, từ đó, vận dụng đúng đắn nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phòng Truyền thông, Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi