Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho họ Nguyễn Sinh khi nhận được tin ông Nguyễn Sinh Khiêm mất
Thời gian: 11-9-1950
Nguồn trích :
-  Bản chụp bức điện, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
-  Hồ Chủ tịch với quê hương, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Nghệ An, 1970, tr.24.
-  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.6, tr.463.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điện, Nguyễn Sinh, Nguyễn Sinh Khiêm
Nội dung sự kiện :
Tháng 11, ngày 9
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho họ Nguyễn Sinh khi nhận được tin ông Nguyễn Sinh Khiêm mất. Toàn văn bức điện như sau:
“Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu.
Than ôi! Tôi chịu tội bất đệ (1) trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng (2) cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước.
Ngày 9 tháng 11 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH”.
------------------------
1) Bất đễ: không trọn tình anh em. Do cách phát âm của tiếng Nghệ An nên chữ “bất đễ” được đọc thành “bất đệ” (B.T).
2) Nguyên lượng: thứ lỗi, tha thứ (B.T).

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi