Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Học sinh và lao động.
Thời gian: -1--1-1955
Nguồn trích :
- Tài liệu bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.211-214.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, Học sinh và lao động.
Nội dung sự kiện :
Trong năm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Học sinh và lao động.
Người cho rằng: sự phát triển văn hóa giáo dục cần phải ăn khớp với sự phát triển sản xuất và sự phát triển kinh tế của nước nhà. Nếu văn hóa giáo dục phát triển một cách đột xuất, chạy trước sản xuất và kinh tế, thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tài chính của Nhà nước có hạn, nên những trò tiểu học và trung học không được chuyển cấp, họ sẽ lao động. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: Mục đích chính của học sinh là học để góp phần vào phát triển sản xuất của chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng suất lao động. Vì vậy, cần phải chuẩn bị tư tưởng cho học sinh sẵn sàng tham gia sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoặc công việc xây dựng khác. Mặt khác, lao động tạo ra của cải, tạo ra văn minh, tạo ra hạnh phúc cho loài người, vì vậy, lao động là vẻ vang, cao cả, cho nên mọi người phải yêu lao động, phải trọng lao động, phải ra sức lao động, để xây dựng cho Tổ quốc mạnh giàu. Người khuyến khích các 
đoàn thể thanh niên và các thầy cô giáo cần thuyết phục các em học sinh lao động một cách thiết thực. Cần dạy cho học sinh tác phong chịu đựng gian khổ, cần cù, giản dị, chất phác của công nhân và nông dân, để thanh niên, học sinh ra sức xây dựng đời sống mới và giải quyết những khó khăn trong việc học tập của mình. 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi