Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ai mạnh hơn?, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1368.
Thời gian: 7-7-1955
Nguồn trích :
- Báo Nhân Dân, số 1368, ngày 7-12-1957.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia,  Hà Nội, 2011, t.11, tr.203-205.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, báo Nhân dân, Trần Lực
Nội dung sự kiện :
Tháng 12, ngày 7
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ai mạnh hơn?, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1368. 
Trong bài viết, Người chỉ rõ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc cùng những thành tựu về mọi mặt mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được. Người viết: “Chủ nghĩa đế quốc là như con “ác vàng” đã ngả về Tây. Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc”. 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi